ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ



รายการหนังสือ

สมบัติทางกายภาพของวัสดุ

เวลานอนไม่มีเวลามีไม่นอน

Quantum

ผู้ดูแลระบบ (1)

Silver Economy

ผู้ดูแลระบบ (1)

Intelligent Economy

ผู้ดูแลระบบ (1)

Bio Economy

ผู้ดูแลระบบ (1)

Sharing Economy

ผู้ดูแลระบบ (1)

Green Economy

ผู้ดูแลระบบ (1)

ระบบหายใจ

Small Win

Vesicle Transport

De Art
OPDS Catalog OPDS Catalog