หน้าปกหนังสือ สุขศึกษา ม.3
สุขศึกษา ม.3
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาสุขศึกษา

ไทย

22/05/2560

เป็นหนังสือสุขศึกษาที่อ้างอิงบทเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมี 5 เรื่อง คือ 1.การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัย 2.การรับประทานอาหาร 3.โรคที่มากับฤดูต่างๆ 4.การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 5.พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง

204.37 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog