หน้าปกหนังสือ ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.3
ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.3
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

28/05/2560

หนังสือดาราศาสตร์และอวกาศเล่มนี้ เป็นเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เทอม2 อ้างอิงบทเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ซึ่งภายในเล่มนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่ การกำเนิดเอกภพ การกำเนิดระบบสุริยะ ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มดาวฤกษ์ กลุ่มดาวจักรราศี ฯลฯ

234.05 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog