หน้าปกหนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาการงานอาชีพ

ไทย

30/05/2560

หนังสือเทคโนโลยีและสารสนเทศเล่มนี้ เหมาะกับหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนที่พิการทางการได้ยิน แล้วมีการใส่เสียงเข้าไปเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามรถอ่านและเรียนรู้ได้เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปอีกดวย

64.44 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog