หน้าปกหนังสือ ธุรกิจเบื้องต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาการงานอาชีพ

ไทย

30/05/2560

ธุรกิจมีความสำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซื้อขายมีความสำคัญ เพราะมนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด โดยมีการแลกเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ โดยมีค่ากลางในการแลกเปลี่ยนนั้นก็คือเงิน หรือสิ่งที่มาค่าเท่าเงิน เพื่อเป็นมาตราฐานในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เพื่อความต้องการของลูกค้าและผูบริโภค และก่อเกิดกำไร และขาดทุน เป็นที่มาของวงการธุรกิจต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องกัน ก่อให้เกิดการค้ำจุนของการขาย ทางคณะผู้จัดทำมีความเห็นในสิ่งสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจได้มาศึกษา ประกอบกับการเรียนธุรกิจ ในกุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้อฐานความรู้แก้เด็กมัธยมต้้น โดยนังสือเล่มนี้ได้มีการบันทึกเสียง เพื่อให้ใช้ประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตาอีกด้วย บางส่งของเนื้อหารมีกาเรียบเรียงมา และแต่งเติม ถ้าผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดทำก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชย์แก่ผู้ศึกษาไม่มากก็น้อย

44.16 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog