หน้าปกหนังสือ รอบรู้เรื่องสังคมศึกษา
รอบรู้เรื่องสังคมศึกษา
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาสังคมศึกษา

ไทย

30/05/2560

หนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับประถมศึกษาเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๓ หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยเรื่อง ศาสนา ประวัติศาสตร์ และการเป็นพลเมืองดี

69.20 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog