หน้าปกหนังสือ ข้อมูลและสารสนเทศ (information)
ข้อมูลและสารสนเทศ (information)
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

ความรู้ทั่วไป

ไทย

31/05/2560

หนังสือ เรื่่อง ข้อมูลและสารสนเทศ (information) มีหัวข้อย่อย ดังนี้ 1. ข้อมูล(data) 1.1 ประเภทของข้อมูล 1.2 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 2. สารสนเทศ (information) 2.1 คุณสมบัติของสารสนเทศ 2.2 ความสำคัญของสารสนเทศ 2.3 องค์ประกอบของสารสนเทศ 2.4 ระดับของสารสนเทศ 2.5 ระบบสารสนเทศ (Information Sysetem : Is) 2.6 การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 2.7 ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล 2.8 ขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ

4.65 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog