หน้าปกหนังสือ เศรษฐศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาสังคมศึกษา

ไทย

31/05/2560

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้ทักษะต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ทั้งยังเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง

90.92 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog