หน้าปกหนังสือ เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาสังคมศึกษา

ไทย

31/05/2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้ผ่าน แอปพลิเคชัน COMO ผ่านการสแกนบาร์โค้ด ภายในมีวิดีโอบุคคลตัวอย่าง เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสแกนบาร์โค้ดได้เช่นกัน เพื่อการเรียนรู้ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี

275.47 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog