หน้าปกหนังสือ ดิจิทัลไทยแลนด์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ดิจิทัลไทยแลนด์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

ความรู้ทั่วไป

ไทย

31/05/2560

ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนามานานมากกว่า 10 ปี เนื่องจากติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แม้ว่าจะมีการปรับรูปแบบเศรษฐกิจหลายครั้ง โดยเริ่มจาก ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก หรือเป็นสังคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0 เน้นอตุสาหกรรมเบาแรงงานราคาถูกโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประชากรเริ่มมีการศึกษามากขึ้น ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก้าวไปอีกขั้น คือ ไปสู่เป็นประเทศที่มีรายได้สูง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และยกระดับให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเอง การพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 นั้นมีกลไลขับเคลื่อนที่สำคัญได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้นการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.75 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog