หน้าปกหนังสือ ENGLISH ALPHABET
ENGLISH ALPHABET
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาภาษาอังกฤษ

ไทย

01/06/2560

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถอ่านได้พร้อมๆกัน ในหนังสือเล่มนี้จะสอนเรื่องชุดตัวอักษรสำหรับเด็ก โดยแสดงตัวอักษรพร้อมคำที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับถาพ ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด บางครั้งใช้เพียงแค่ประโยคเดียว เพื่อเน้นตัวอักษรที่กำลังเรียนรู้ โดยมีภาพประกอบตัวอักษรในแต่ละหน้า เพื่อสอนการอ่านให้กับเด็ก

36.87 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog