หน้าปกหนังสือ การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาการงานอาชีพ

ไทย

03/06/2560

การทำงานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย 1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) 2. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) 3. หน่วยความจำรอง (Virtual Memory) 4 อุปกรณ์รับเข้า (Input Device) 5 อุปกรณ์ส่งออก (Output Device)

9.34 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog