หน้าปกหนังสือ Stone
Stone
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

13/10/2561

สื่อ EPUB เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด โครงการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา เรื่องสมบัติของหิน วัฏจักรและประเภทของหิน และการเปลี่ยนแปลงของหิน และสื่อ EPUB เล่มนี้ยังรองรับการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางสายตา

159.32 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog