หน้าปกหนังสือ เรขาคณิตสามมิติ
เรขาคณิตสามมิติ
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

19/10/2561

สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต 3 มิติ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 เรื่อง คือ ทรงกระบอก ทรงกรวย พีระมิด ปริซึม และทรงกลม พร้อมทั้งแบบทดสอบความรู้ท้ายเนื้อหา นำเสนอในรูปแบบตัวหนังสือ ภาพ เสียง และแอนิเมชัน

50.59 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog