หน้าปกหนังสือ การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

26/10/2561

หนังสือเรื่องการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย กลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย และกลไกการควบคุมระดับอุณหภูมิของร่างกาย

34.27 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog