หน้าปกหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเงิน ป.4
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเงิน ป.4
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

28/10/2561

หนังสือคณิตศาสตร์ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยดำเนินการตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 3 เรื่อง แบ่งออกเป็น เงิน การเปรียบเทียบเงิน และการแลกเงิน ซึ่งเนื้อหามีความหลากหลายและสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดอีกด้วย

117.13 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog