หน้าปกหนังสือ เรียนรู้ประชาธิปไตย
เรียนรู้ประชาธิปไตย
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาสังคมศึกษา

ไทย

21/08/2559

เรียนรู้หลักการสำคัญความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่ หลักสิทธิ หลักเสรีภาพ หลักเสมอภภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการความสำคัญของกฎกติกา หลักการมีความอดทนอดกลั้นต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ หลักประนีประนอม

814.19 KB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog