หน้าปกหนังสือ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

30/04/2563

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดทำขึ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน หรือ EPUB เพื่อลดข้อจำกัดในการเรียนรู้ ของผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน สามารถเรียนรู้ได้จากเนื้อหาและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ในบทเรียน หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 4 เรื่อง คือ ความแข็งของวัสดุ ภาพยืดหยุ่นของวัสดุ การนำความรอ้นของวัสดุ และการนำไฟฟ้าของวัสดุ

83.48 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog