หน้าปกหนังสือ ดิน (soil)
ดิน (soil)
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

29/04/2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 3 โดยจัดทำให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องดิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย ดินและการเกิดดิน ชั้นหน้าตัดดิน ปัจจัยและสมบัติที่แตกต่าง เนื้อหาภายในเล่มได้นำเสนอผ่านรูปแบบที่น่าสนใจทำให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสถึงสาระความรู้ที่แฝงมาอยู่ในรูปแบบของสื่อ EPUB และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้พิการทางการมองเห็น

83.01 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog