หน้าปกหนังสือ คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ป.4
คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ป.4
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

30/04/2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเรื่อง การอ่านทศนิยม การเขียนทศนิยม ค่าประจำหลัก การกระจายและการเปรียบเทียบทศนิยม และการตอบคําถามจากเนื้อหาดังกล่าว

29.10 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog