หน้าปกหนังสือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

30/04/2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร โดยภายในมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ บททบทวนสถานะของสาร การหลอมเหลว การแข็งตัว การระเหย การควบแน่น การระเหิดและการระเหิดกลับ ซึ่งเป็นเนื้อหาตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง 2560) และเพื่อส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้โดยนำหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

195.10 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog