หน้าปกหนังสือ ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา
ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

30/04/2563

การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัญหาบางปัญหาสามารถหาคำตอบได้ในทันทีขณะที่บางปัญหาใช้เวลานานในการค้นหาคำตอบ อย่างไรก็ตามทุกคนต่างต้องการหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่ทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องในเวลารวดเร็ว โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3.0 มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การกำหนดค่าตัวแปร และภาษาโปรแกรม ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

64.18 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog