หน้าปกหนังสือ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและทำซ้ำ
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและทำซ้ำ
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

26/04/2563

หนังสือเทคโนโลยี เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและทำซ้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาสอดคร้องตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำในรูปแบบสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องการสั่งงานแบบวนซ้ำ หลักการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ และวีดีโอตัวอย่าง สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนำไปสู่กระบวนการคิด การแก้ปัญหา

25.33 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog