หน้าปกหนังสือ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

28/04/2563

หนังสือสารสนเทศ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และให้ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจ โดยรูปแบบ หนังสือ มีเนื้อหาน้อย เข้าถึงได้ง่าย และมีเสียงสำหรับบรรยายตลอดทั้งเล่ม

36.30 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog