หน้าปกหนังสือ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามิติ
หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามิติ
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

29/04/2563

หนังสือคณิตศาสตร์เรื่องหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยในหนังสือเล่มนี้มีส่วนประกอบของเนื้อหาที่จะอธิบายลักษณะต่างๆของรูปทรงเรขาคณิต พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเนื้อหา

6.66 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog