หน้าปกหนังสือ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นScratch
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นScratch
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

29/04/2563

เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Scratch) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทําขึ้นสําหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยจัดทําในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน หรือ EPUB ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ เพื่อลดข้อจํากัดในการเข้าถึงบทเรียนของผู้เรียน

14.35 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog