หน้าปกหนังสือ เทคโนโลยีตารางการทำงาน
เทคโนโลยีตารางการทำงาน
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

30/04/2563

หนังสือเทคโนโลยีตารางการทำงาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ชั้นประถมศึกษาปีที่5 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ความรู้ความเข้าใจและผู้เรียนสามารถนําไปสู่กระบวนการคิดสื่อสารเสริมสร้างการจินตนาการ เนื้อหานําเสนอในรูปแบบตัวหนังสือภาพเสียง ปุ่มเสียงสําหรับใช้ฟังเสียงบรรยายรวม

153.26 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog