หน้าปกหนังสือ ตัวกลางของเเสง
ตัวกลางของเเสง
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

30/04/2563

สื่อเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด โครงการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา เรื่องตัวกลางของเเสง วัตถุทึบเเสงพร้อมทั้งตัวอย่างของเเต่ละประเภท เเละมีการทบทวนความรู้เพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา

28.02 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog