หน้าปกหนังสือ คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

30/04/2563

หนังสือคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบ การเรียนการสอนให้ความรู้ความเข้าใจและผู้เรียนสามารถนําไปสู่กระบวนการคิดสื่อสารเสริมสร้าง การจินตนาการประกอบด้วยเนื้อหา อ่านและการเขียนทศนิยม ทศนิยมที่เท่ากัน หลักค่าประจำหลัก ของเลขโดดในแต่ละหลัก การเปรียบเทียบ เรียงลำดับทศนิยม การบวกทศนิยม และ การลบทศนิยม

68.27 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog