หน้าปกหนังสือ บัญญัติไตรยางค์
บัญญัติไตรยางค์
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

30/04/2563

แบบฝึกทักษะ เรื่องบัญญัติไตรยางค์ใชเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์เล่นนี้เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การสังเกตการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

10.37 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog