หน้าปกหนังสือ แรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

30/04/2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เล่มนี้เป็น หนังสือเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงเสีียดทาน โดยคณะผู้จัดทําได้ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่ ครูผู้สอน นักเรียน หรือผู้ที่สนใจ ผู้อ่านสามารถเปิดอ่านได้อย่างง่ายดายในทุกสถานที่ ในส่วนของเนื้อหาคณะผู้จัดทําได้ออกแบบให้รูปแบบมีความน่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้กับทุกคน เนื้อหาสาระ ตรงตามมาตรฐาน ตามที่ผู้เรียนได้รับ

8.99 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog