หน้าปกหนังสือ การละลายของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์
การละลายของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

30/04/2563

หนังสือวิทยาศาสตร์ เรื่องการละลายของสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หนังสือนี้จัดขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB ประกอบด้วยเนื้อหา และมัลติมีเดียเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบทเรียนของผู้เรียน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 บท ซึ่งประกอบไปด้วย เรื่องสารละลาย และเรื่องคุณสมบัติของน้ำ และเรื่องการจำแนกสาร

80.30 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog