หน้าปกหนังสือ การใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน
การใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

30/04/2563

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน สำหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และควรใช้คู่กับหนังสือเรียน และแบบฝึกทักษะเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.

31.06 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog